top of page

PRAVIDLA A PODMÍNKY

PRAVIDLA A PODMÍNKY:

K datu 12.02.2024

 

Tato Všeobecná obchodní podmínka pro události Vision-z gUG platí pro nákup vstupenek a účast na událostech pořádaných námi samotnými nebo společně s místními pořadateli událostí. Současně platí domovský řád příslušného místa konání události. Nákupem a držením vstupenky na událost se přijímá platnost těchto obchodních podmínek.

 

VSTUPENKY:

 

Vstupenky lze zakoupit pouze na www.startnext.com, www.eventim.de a na pokladně. Pro uskutečnění nákupu vstupenek platí výhradně všeobecné obchodní podmínky výše uvedených prodejních platforem.

 

PŘÍSTUP:

 

Dětem do 6 let není povolen vstup na místo konání události. Děti ve věku od 6 do 14 let smějí událost navštívit pouze v doprovodu osoby oprávněné k péči. Mladistvým ve věku od 14 do 16 let je povolen vstup na koncerty a hudební vystoupení do 24:00 hodin s povolením rodičů a bez doprovodu osoby oprávněné k péči. Příslušný písemný souhlas je třeba předložit při vstupu. Pro mladistvé od 16 let je vstup na koncerty a hudební vystoupení po půlnoci povolen pouze s doprovodem osoby oprávněné k péči. Obvykle jsou to rodiče (ale ne opatrovníci, například starší přátelé). Uvedená pravidla platí výhradně pro koncerty a ne pro případné taneční události na místě konání. Na všech parcích, příjezdových cestách, přístupových cestách a kempovacích plochách platí zákonné ustanovení zákona o ochraně mládeže (JuSchG).

 

Všechny platné vstupenky na událost (jednodenní a víkendové vstupenky) jsou při prvním vstupu vyměněny za festivalový náramek. Vstupenky jsou při této výměně znehodnoceny. Festivalový náramek je upevněn na zápěstí návštěvníka. Během trvání festivalu (den nebo víkend) opravňuje pouze nepoškozený a originální festivalový náramek k vstupu na místo konání události.

 

ODPOVĚDNOST POŘADATELE:

 

Odpovědnost pořadatele za škody jakéhokoli druhu je vyloučena. Tento vyloučení se nevztahuje na škody, které pořadatel způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí, v případech obyčejné nedbalosti pořadatele, která má za následek poranění života, těla nebo zdraví, a pro nedbalé porušení základních smluvních povinností pořadatele. Základními smluvními povinnostmi jsou všechny povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se návštěvník pravidelně spoléhá a může spoléhat.

 

V případech jednoduché nedbalosti porušení základních smluvních povinností je odpovědnost pořadatele - s výjimkou škod na životě, těle nebo zdraví - omezena na typickou škodu, která byla předvídatelná pro pořadatele při uzavření smlouvy nebo při spáchání závady. V těchto případech je odpovědnost pořadatele za škody vyloučena, které jsou výlučně přičítány oblasti rizika návštěvníka.

 

Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení se vztahují také na odpovědnost pořadatele za jeho orgány, zaměstnance a zástupce, stejně jako na osobní odpovědnost orgánů, zaměstnanců a zástupců pořadatele.

 

VSTUP A OPUSZTĚNÍ MÍSTA KONÁNÍ UDÁLOSTI:

 

Před prvním vstupem na festivalové místo nebo kempovací plochy jsou kompletně znehodnoceny vstupenky potřebné pro tento prostor a návštěvníkovi je nasazeno ramenní náramení (náramek). Toto nahrazuje vstupní a výstupní lístek. Při opětovném vstupu na festivalovou plochu je třeba předložit nepoškozený ramenní náramek (náramek) jako vstupenku. Jinak neexistuje nárok na opětovný vstup.

 

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA:

 

Při vstupu na kemp i na festivalový areál probíhá z bezpečnostních důvodů bezpečnostní kontrola s osobní prohlídkou (Bodycheck) prováděná bezpečnostní službou pořadatele. Při vstupu do kempu bude také prohlédnuta vaše zavazadla.

 

Mezi zakázané předměty na festivalovém areálu patří:

 • Všechny tašky a batohy o rozměrech větších než 44 cm x 38 cm x 30 cm

 • Nápoje a tekutiny všeho druhu

 • Střelné, sečné, bodné a jiné zbraně všeho druhu

 • Ohňostroje, světlice a jiné pyrotechnické předměty všeho druhu

 • Ukazovátka

 • Notebooky a tablety

 • Zvuková, foto a videotechnika

 • Objemné předměty všeho druhu, např. vlajkové tyče, deštníky (holubové)

 

S sebou na festivalový areál si smíte vzít pouze:

 • Malé ledvinky a batohy na břicho

 • Tašky o rozměrech do 44 cm x 37 cm x 30 cm

 • Mobilní telefon

 • Peněženka

 • Klíče

 • Osobní léky + hygienické potřeby

 • Malé deštníky (ne holubové)

 

Mezi zakázané předměty na kempu pro obytná auta patří:

 • Střelné, sečné, bodné a jiné zbraně všeho druhu

 • Pily, sekery, mačety a podobné nářadí

 • Pyrotechnické předměty všeho druhu

 • Stavební a palivové dříví

 • Látky a tekutiny ohrožující vodní zdroje

 • Plynové láhve mimo schválené plynové instalace v obytných autech a karavanech

 • Skleněné lahve a jiné skleněné nádoby

 • Kyselinové baterie

 • Megafony

 • Elektrocentrály

 • Drony všeho druhu

 • Grily všeho druhu

 • Reproduktory/hudební zařízení a podobně

 

Na kemp je povoleno vnést pouze:

 • Stany a příslušenství

 • Osobní oblečení a vybavení

 • Potraviny a nápoje

 • Plynové kartuše s maximální kapacitou 450 g

 • Ekologické žluté baterie schválené pro použití v kempech

 

POŠKOZENÍ SLUCHU A DALŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY:

 

Pořadatel výslovně upozorňuje, že při akcích s hudbou může dojít ke zvýšené hlasitosti. To může přinést nebezpečí možných poškození sluchu a zdraví. Pořadatel neručí za možné poškození sluchu a zdraví. Ochrana sluchu lze získat od bezpečnostní služby za malý poplatek.

 

ZRUŠENÍ, PŘESUN A ZMĚNA PROGRAMU:

 

V případě zrušení události má nárok na vrácení vstupného bez poplatku za předprodej. Vrácení probíhá prostřednictvím příslušného místa předprodeje, kde byla zakoupena/jednotlivá vstupenka nebo vstupenky, po předložení/odeslání vstupenky(ek).

 

V případě zrušení, přerušení nebo odložení události, za které pořadatel není zodpovědný (např. vyšší moc, uzavření, povětrnostní podmínky, nařízení úřadů nebo soudní rozhodnutí nebo omezení způsobená virem Covid 19), bude pořadatel událost, pokud je to možné a proveditelné, znovu uspořádat. V takovém případě zůstávají vstupenky platné a nenáleží nárok na vrácení ceny vstupenky nebo náhradu škody.

 

Festivální vstupenka opravňuje návštěvníka k účasti na Reborn Festivalu s mnoha živými koncerty a doprovodnými programovými body na festivalovém místě. Vzhledem k množství jednotlivých programových bodů není možné vyloučit změny programu, zrušení nebo vyškrtnutí jednotlivých koncertů, včetně ohlášených hlavních interpretů. V těchto případech nemá návštěvník žádné nároky proti pořadateli. Zpoždění nebo časové posuny jednotlivých programových bodů (running order), zejména ty, které vzniknou během probíhajícího festivalového večera, musí návštěvník přijmout. Výskyt změn programu bude pořadatelem okamžitě oznámen. V závislosti na čase změny má pořadatel možnost oznámení prostřednictvím zveřejnění na www.reborn-festival.de nebo v rámci programových nástěnek nebo označení na festivalovém místě.

 

Odpovědnost pořadatele za zrušení, přerušení, odložení nebo jiné zásadní změny události se omezuje na vrácení nominální hodnoty vstupenky. Osobní náklady, jako jsou cestovní a ubytovací náklady v souvislosti s událostí, jsou na vlastní nebezpečí a nebudou pořadatelem uhrazeny.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Spotřebitelům obecně náleží právo na odstoupení od smlouvy. Podle § 312g odst. 2 č. 9 BGB náleží právo na odstoupení od smlouvy, pokud není dohodnuto jinak, nejsou-li smlouvy uzavřeny na poskytování služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva pro poskytování stanoví specifický termín nebo období. Poté je právo na odstoupení od smlouvy také vyloučeno u smluv, které mají za předmět prodej vstupenek na termínově vázané volnočasové akce.

Spotřebitelům náleží právo na odstoupení od smlouvy podle následujících podmínek, kde spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon pro účely, které převažují, aniž by mohly být přičítány jejich obchodní nebo samostatné profesní činnosti:

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určený třetí, který není dopravcem, převzal poslední zboží. Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat firmu [Veranstalter] o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, pokud odešlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vašeho výběru jiného způsobu dopravy, než je námi nabízená nejlevnější standardní doprava), nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy nám dojde oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám nebudou za tuto platbu účtovány žádné poplatky. Můžeme pozastavit platbu, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží jste povinni nám vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že toto snížení hodnoty je způsobeno nakládáním se zbožím nad rámec zacházení nezbytného k prověření jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

 

DOPRAVA:

 

Událost se obecně koná za jakéhokoli počasí. Pokud však povětrnostní podmínky představují nebezpečí pro zdraví, život nebo zdraví návštěvníků, umělců nebo zaměstnanců, vyhrazujeme si právo událost ihned ukončit. V případě ukončení události z důvodu počasí, z důvodu vyvolaného jinými příčinami vyšší moci, nařízení úřadu nebo soudního rozhodnutí, nevzniká nárok na vrácení ceny vstupenky nebo náhradu škody, pokud není organizátorovi přičítána hrubá nedbalost nebo úmyslné jednání.

VOLBA K VYTVÁŘENÍ A VYUŽITÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ:

Návštěvník (všichni genderové identifikace jsou zahrnuty) neodvolatelně a bezúplatně souhlasí se použitím svého obrazu a hlasu. Organizátor upozorňuje, že akce mohou být filmovány, fotografovány a mohou se provádět zvukové záznamy. Tyto záznamy budou použity organizátorem nebo jeho zmocněncem pro účely reklamy a propagace (internet, letáky nebo podobné).

ZÁKAZ ÚSTAVNĚ NEPOVOLNÝCH SYMBOLŮ, SLOGANŮ A GEST:

Organizátor neumožňuje žádné ústavně neoprávněné symboly, slogany nebo gesta jakéhokoli druhu. Porušení bude potrestáno vyloučením z události.

VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ:

Parkování venku je na vlastní nebezpečí návštěvníka a organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou formu škod.

NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP:

Osoby, které se neoprávněně dostanou na festivalové a kempovací prostory, budou stíhány za získání služeb podvodem (§265a Trestního zákoníku) a porušení domovní svobody (§123 Trestního zákoníku).

ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA:

Odpovědnost organizátora za škody způsobené krádeží nebo poškozením jakéhokoli druhu na parkovacím a kempovacím prostoru pro motorová vozidla, stany a další soukromé předměty je obecně vyloučena.

PLATNÉ PRÁVO:

Pro veškeré právní vztahy stran platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí. U spotřebitelů se tento výběr práva vztahuje pouze v rozsahu, v jakém není ochrana poskytovaná nucenými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště, odňata.

MÍSTNÍ PRÁVNÍ PRÁVO:

Jestliže zákazník jedná jako obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejný právní subjekt s sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným soudním místem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy obchodní sídlo prodávajícího. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je obchodní sídlo prodávajícího výlučným soudním místem pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy, pokud lze smlouvu nebo nároky z ní vyplývající přičíst profesní nebo obchodní činnosti zákazníka. Prodávající je v těchto případech vždy oprávněn obrátit se na soud se sídlem u zákazníka.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Evropská komise na internetu poskytuje platformu pro online řešení sporů na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma slouží jako místo mimosoudního řešení sporů vzniklých z online nákupních nebo služebních smluv, na kterých je spotřebitel zapojen. Prodávající není povinen ani připraven účastnit se řízení o mimosoudním řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní institucí.

bottom of page